Juridische kennisgeving

Het onderhavige document reguleert alle websites waarnaar wordt verwezen in punt 7, eigendom van Stackscale B.V, merk Stackscale (hierna “het bedrijf”) met het hoofdkantoor te P.J. Oudweg, 4, 1314CH Almere, The Netherlands; KVK nº 54834309, voor vragen neem contact op met support[apenstaartje]stackscale[punt]com.

Het gebruik van dergelijke websites beschrijft de voorwaarden naar de gebruiker toe (hierna de “gebruiker”) en impliceert de volledige acceptatie en zonder reserves van alle en elk van de hieronder vermelde bepalingen.

1. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van de website is intellectueel eigendom van het bedrijf en voor reproductie is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf vereist.

De gebruiker erkent en stemt ermee in dat alle rechten van intellectuele eigendom op de inhoud en / of enige andere elementen die op de websites zijn ingevoegd (inclusief maar niet beperkt tot, handelsmerken, logo’s, commerciële namen, teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluiden, databases, software, stroomdiagrammen, presentatie, “look-and-feel”, audio en video), toebehoren aan het bedrijf en/of aan derden. Elke toegang tot de website impliceert enige vorm van afstand, overdracht, licentie of overdracht van gehele of gedeeltelijke rechten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. En daarom verlenen het gebruik van de websites gebruikers geen ander recht op gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie van de websites of de inhoud ervan, anders dan hier uitdrukkelijk wordt vermeld. Elk ander gebruik of gebruik van rechten is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek door het bedrijf voor dat doel is verleend.

Het bedrijf geeft gebruikers toestemming om inhoud en/of elementen op de websites te gebruiken, bekijken, afdrukken, downloaden en opslaan, uitsluitend voor uw persoonlijk, privé en non-profit gebruik; altijd dat in ieder geval gevraagd de oorsprong en/of auteur van hetzelfde en, in voorkomend geval, tot het copyright-symbool en/of merkt industrieel eigendom van hun eigenaren. Het gebruik van dergelijke elementen, reproductie, communicatie en/of distributie met commerciële of lucratieve doeleinden, evenals de wijziging, wijziging of decompilatie ervan is ten strengste verboden. Voor elk ander gebruik dan dat uitdrukkelijk is toegestaan, is het nodig om de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de betreffende rechten te verkrijgen.

2. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK

2.1. Gebruikersregistratie

Over het algemeen vereist de levering van de diensten geen voorafgaande inschrijving of registratie van gebruikers. Het bedrijf stelt echter het gebruik van sommige services bij tot de voorafgaande voltooiing van het bijbehorende gebruikersrecord, dat beschikbaar is op sommige van hun websites.

Het register wordt opgesteld zoals uitdrukkelijk aangegeven in de service of in de voorwaarden die eraan zijn gebonden.

2.2. Juistheid van de informatie

De informatie die de gebruiker via de services verstrekt, moet waarheidsgetrouw zijn. Voor dit doel garandeert de gebruiker de echtheid van alle gegevens die worden gecommuniceerd als gevolg van het invullen van de formulieren die nodig zijn voor de aanmelding van de services. Evenzo is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle aan het bedrijf verstrekte informatie voortdurend bijgewerkt te houden, zodat deze te allen tijde reageert op de feitelijke situatie van de gebruiker. In elk geval is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor de valse of onnauwkeurige uitingen die worden uitgevoerd en de schade toegebracht aan het bedrijf of aan derden voor de verstrekte informatie.

De gebruiker verbindt zich ertoe de diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze juridische kennisgeving, de specifieke voorwaarden van bepaalde diensten en andere kennisgevingen, gebruiksvoorschriften en instructies die op hun kennis zijn geplaatst, evenals met moraliteit en algemeen aanvaarde goede gewoonten en openbare orde.

Voor dit doel zal de gebruiker zich onthouden van het gebruik van de diensten met doeleinden of effecten die illegaal zijn, verboden in deze juridische kennisgeving, schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of op enige manier schade kunnen toebrengen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of voorkom het normale gebruik van services, de computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die is opgeslagen op elke computer (hacking) van het bedrijf of een van zijn websites, andere gebruikers of iemand op internet (hardware en software).

IMet name, en louter indicatief en niet uitputtend, verbindt de gebruiker zich ertoe informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafische afbeeldingen, tekeningen, geluid en/of beeld, foto’s, opnamen, softwarebestanden en andere informatie van derden niet te verzenden, verspreiden of ter beschikking te stellen, in het algemeen, elk soort materiaal dat:

(a) op enigerlei wijze in strijd is met, in diskrediet brengt of de grondrechten en openbare vrijheden ondermijnt die worden erkend in de Grondwet, in internationale verdragen en in de rest van de wetgeving;

(b) aansporen tot, aanzetten tot of bevorderen van criminele, lasterlijke, lasterlijke, beruchte, gewelddadige of, in het algemeen, strijdig met de wet, goede zeden en goede gebruiken die algemeen worden aanvaard of de openbare orde;

(c) het induceren, aanzetten of bevorderen van acties, attitudes of gedachten die discriminerend zijn op grond van geslacht, ras, religie, overtuigingen, leeftijd of toestand;

(d) incorporeren, toegang geven tot producten, elementen, berichten en / of diensten die strafbaar, gewelddadig, beledigend, schadelijk, vernederend zijn of, in het algemeen, in strijd zijn met de wet, moraliteit en algemeen aanvaarde goede gebruiken of openbare orde;

(e) een onaanvaardbare staat van angst of angst veroorzaakt, of kan veroorzaken;

(f) veroorzaken van of aanzetten tot gevaarlijk, gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid en het geestelijke evenwicht;

(g) vals, dubbelzinnig, onnauwkeurig, overdreven of niet-tijdig zijn, op zo’n manier dat het tot gevolg heeft of kan leiden tot fouten in uw object of de intenties of doeleinden van communicatie;

(h) wordt beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten die toebehoren aan derden, zonder dat de gebruiker zijn houders eerder de nodige toestemming heeft gegeven om het gebruik uit te voeren dat of dat de bedoeling is om te worden uitgevoerd;

(i) de handelsgeheimen van derden schenden;

(j) in strijd is met het recht op eer, persoonlijke en familieprivacy of afbeelden van personen;

(k) op enigerlei wijze het krediet van het bedrijf of van derden ondermijnen;

(l) inbreuk maken op regelgeving inzake privacy van communicatie;

(m) in zijn geval illegale, bedrieglijke of oneerlijke reclame vormt en in het algemeen dit oneerlijke concurrentie vormt;

(n) virussen bevat of andere fysieke of elektronische elementen die de normale werking van het netwerk, systeem of computerapparatuur (hardware en software) stackscale.nl of derde partijen kunnen beschadigen of die elektronische documenten en bestanden die zijn opgeslagen op de computerapparatuur kunnen beschadigen;

(o) oorzaken door hun eigenschappen (zoals formaat, extensie, enz.) Moeilijkheden in de normale werking van de dienst;

2.3. Verplichting om de inhoud correct te gebruiken

De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onthouden van:

(a) de inhoud reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of anderszins openbaar communiceren, transformeren of wijzigen, tenzij u een licentie hebt onder Creative Commons;

(b) het “auteursrecht” en andere identificerende gegevens van de gereserveerde rechten van het bedrijf, zijn websites of zijn eigenaars, vingerafdrukken of andere technische middelen die zijn vastgesteld voor erkenning verwijderen, manipuleren of op enigerlei wijze wijzigen;

De gebruiker zal zelfs niet proberen om de inhoud te verkrijgen met behulp van andere middelen of procedures dan die welke, afhankelijk van het geval, daartoe ter beschikking zijn gesteld of hebben aangegeven op de webpagina’s waar de inhoud is, of in het algemeen, die hiertoe gewoonlijk internetten, mits dit geen risico van schade of niet-gebruik van de diensten en/of de inhoud inhoudt.

2.4. Gebruik van de aangeboden diensten in overeenstemming met het anti-spambeleid

De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onthouden van:

(i) gegevens verzamelen voor reclamedoeleinden en het verzenden van advertenties van welke aard dan ook en met het oog op verkoop of andere commerciële doeleinden zonder hun voorafgaand verzoek of toestemming;

(ii) andere ongevraagde berichten verzenden of eerder zijn goedgekeurd door meerdere personen;

(iii) verzend ketting e-mails ongevraagd of eerder goedgekeurd;

(iv) distributielijsten gebruiken die toegankelijk zijn via de diensten voor de implementatie van de activiteiten waarnaar wordt verwezen in de paragrafen (i) tot (iii) hierboven;

(v) ter beschikking van derden stellen, voor welk doel dan ook, gegevens verzameld van mailinglijsten.

Gebruikers of derden die schade hebben ondervonden door het ontvangen van ongevraagde berichten gericht aan meerdere personen, kunnen het bedrijf hiervan op de hoogte brengen door een bericht per e-mail te verzenden.

3. AANSPRAKELIJKHEIDS REGELING

3.1. Verantwoordelijkheid voor internetgebruik

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de overtredingen die kunnen worden gemaakt of de schade veroorzaakt door het gebruik van de websites. De eigenaar van de websites, partners, groepsmaatschappijen, medewerkers, werknemers en vertegenwoordigers, zijn vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan voor de acties van de gebruiker.

De eigenaar van de websites zal alle mogelijke inspanningen en redelijke middelen inroepen om up-to-date en betrouwbare informatie op de websites te verstrekken, maar de houder van het web aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het ontbreken van fouten of mogelijke onjuistheden en/of weglatingen in een van de inhoud toegankelijk via deze sites.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elke claim of juridische, gerechtelijke of buitengerechtelijke actie die door derden wordt gestart tegen de houder van de websites op basis van het gebruik door de gebruiker van de websites. In dat geval draagt de gebruiker alle kosten, kosten en vergoedingen die zijn gemaakt aan de eigenaar van de websites naar aanleiding van dergelijke claims of juridische acties.

3.2. Verantwoordelijkheid voor de werking van de websites

De eigenaar van de websites sluit alle aansprakelijkheid uit die zou kunnen voortvloeien uit interferentie, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefonische storingen of ontkoppelingen in de werking van het elektronische systeem, veroorzaakt door schuld van de eigenaar van de websites.

De eigenaar van de websites sluit ook alle aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit vertragingen of blokkades in de werking van dit elektronische systeem veroorzaakt door gebreken of overbelaste telefoonlijnen of internet, evenals schade toegebracht aan anderen door middel van onwettige intermissie buiten de controle van de eigenaar van de websites.

De eigenaar van de websites is bevoegd om de toegang tot de websites zonder kennisgeving op te schorten voor onderhoud, reparatie, bijwerking of verbetering.

3.3. Aansprakelijkheid voor links

Links of links op het web kunnen de gebruiker naar andere websites leiden die door derden worden beheerd.

De eigenaar van de websites wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die buiten het Web valt, aangezien de functie van de links die verschijnen alleen de gebruiker informeert over het bestaan van andere informatiebronnen over een onderwerp in het bijzonder.

De eigenaar van de websites is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van dergelijke links, de resultaten verkregen via deze links, de waarheidsgetrouwheid en wettigheid van de inhoud of informatie waartoe toegang kan worden verkregen, evenals de schade die de gebruiker lijdt op grond van deugdelijkheid van de informatie op de gelinkte sites.

4. PRIVACY EN COOKIES

Het bedrijf, om te voldoen aan de normen die zijn vastgelegd door de wet, stelt gebruikers ook hun PRIVACY en COOKIES, die door de gebruiker worden geaccepteerd wanneer deze beslist om door een van de websites te navigeren.

5. GELDIGHEID

De bepalingen en voorwaarden die hierin zijn uiteengezet, kunnen geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd en elke wijziging op dezelfde manier worden gepubliceerd als deze in deze algemene voorwaarden worden weergegeven. De tijdelijke geldigheid van deze algemene voorwaarden komt overeen met de blootstellingsduur ervan, totdat deze geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht moeten zijn.

6. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

Deze overeenkomst wordt beheerst door Spaans recht en in het bijzonder door wet 34/2002 van 11 juli, diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, en andere concordante voorschriften. Waar toegestaan door de wet, komen de partijen overeen om zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van Madrid.

7. DE BEDRIJFS-WEBSITES

De belangrijkste websites van het bedrijf zijn stackscale.com; stackscale.nl; stackscale.fr.